Anna Joy Springer; O Berkley, Where Art Thou?, and James Skalman

Our top three picks of San Diego events this week